Gwarancja, Serwis , Reklamacje, Zwroty

Gwarancja i serwis

RevoltTech Maciej Janusz (zwany dalej jako “RevoltTech”) gwarantuje, że wszystkie produkty są bezpieczne i bez uszkodzeń zewnętrznych, materiałowych i funkcyjnych (stan przed transportem do klienta). Jeżeli jakakolwiek cześć produktu zostanie uszkodzona z powodu wad produkcyjnych lub materiałowych, nasza firma naprawi lub wymieni tą część nieodpłatnie w ramach gwarancji.

Okres gwarancyjny: 12 miesięcy od daty zakupu chyba, że określono inaczej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Postępowanie gwarancyjne:

1. Poinformuj nas o zaistniałym problemie w wybranej przez siebie formie (email, telefon, pisemnie). Wypełnienie formularza reklamacyjnego nie jest obowiązkowe ale przyspieszy procedurę gwarancyjną.
2. Po zaakceptowaniu roszczenia gwarancyjnego poinformujemy Państwa telefonicznie lub emailem. Wówczas należy odesłać reklamowany produkt najszybciej jak to możliwe na adres: RevoltTech Maciej Janusz, ul. Krokusowa 3, 46-300 Olesno. Naprawiony produkt lub nowa część zostanie wysłana niezwłocznie w ciągu ciągu 14 dni roboczych od otrzymania produktu.
3. Klient, którego produkt został naprawiony/wymieniony ponownie może skorzystać z pełnego okresu gwarancyjnego.
4. Jeżeli klient posiada zastrzeżenia do decyzji dotyczącej roszczenia gwarancyjnego, powinien zgłosić je w formie pisemnej w ciągu 10 dni od daty otrzymania decyzji.

Uszkodzenia spowodowane poniższymi czynnikami nie podlegają gwarancji:

1. Nie zastosowanie się do treści instrukcji dołączonej do produktu oraz bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenie produktu.
2. Nieautoryzowane modyfikacje produktu.
3. Uszkodzenia spowodowane ekstremalnymi warunkami pogodowymi: huraganem, tajfunem lub inną katastrofą naturalną.
4. Uszkodzenia spowodowane niewiedzą lub nadużyciem użytkownika, jak również innymi nieprzewidzianymi wypadkami.

RevoltTech nie jest odpowiedzialny za żadne uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowaną bezpośrednio, pośrednio, umyślnie lub nieumyślnie używanym produktem.

W przypadku wystąpienia problemów podczas dokonywania napraw gwarancyjnych, RevoltTech wyśle formalne powiadomienie. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w doręczeniu powiadomień.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy.

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48660487951.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera – w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

  1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie (https://revolttech.pl/formularz-reklamacyjny/), w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
  2. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
  4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: sklep@revolttech.pl lub telefonicznie: +48660487951. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

Zwrot produktów

W naszym sklepie w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

  1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.
  2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu. Podanie numeru konta bankowego na formularzu ułatwi dokonanie zwrotu, jednakże nie jest niezbędne.
  3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
  4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.